Новини

Програма за международно оценяване на учениците – PISA

Програма за международно оценяване на учениците – PISA

На 3 декември 2019 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) оповести резултатите от поредния етап на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, проведен през 2018 г. с участието на повече от половин милион 15 – 16-годишни ученици от 79 държави и региона от цял свят. Повече информация и  анализ на получените резултати в България за 2018 , можете да намерите ТУК: http://ire-bg.org/work-publications.

PISA е най-мащабното и представително международно сравнително оценяване на учениците, което измерва знанията и уменията на 15 – 16-годишните ученици в три основни познавателни области: четене, математика и природни науки. PISA се провежда ритмично през 3-годишни периоди, което позволява да се проследят промените в подготовката на учениците през годините. На всеки етап програмата се фокусира върху една от трите основни познавателни области, като другите две присъстват в тестовите книжки с относително по-малък брой тестови задачи.  Освен тези три компонента на изследването, към всеки етап се добавя нов – иновативен компонент. Например през 2012 г. това са уменията за решаване на проблеми, а през 2015г.  – уменията за решаване на проблеми в сътрудничество. През 2018 г. българските ученици за пръв път участват и в още един модул на PISA – финансова грамотност. Резултатите от този модул ще бъдат представени през 2020 г.

Основният изследователски въпрос на програмата е доколко учениците в края на задължителното училищно образование са усвоили тези знания и умения, които са ключови за тяхното пълноценно участие в обществения живот и реализация в конкурентна среда. За разлика от други изследвания, при които обект на измерването е степента на усвояване на определено учебно съдържание, PISA оценява способността на учениците да прилагат формираните в училище компетентности в реален житейски контекст.

Програмата предоставя данни за анализ на образователните политики в държавите участници, както и за оценка на тяхната ефективност. Анализите на резултатите от изследването досега показват, че не е задължително една държава да бъде богата, за да осигурява качествено образование на учениците. Образователните системи са ефективни в общества, които определят образованието като свой основен приоритет и вярват, че всички ученици имат потенциал да постигнат високи резултати; които ценят професията на учителите и инвестират в тяхната професионална подготовка и развитие.

От гледна точка на броя на участващите държави PISA е едно от най-представителните международни сравнителни оценявания. Например в PISA 2000, когато акцентът е върху четивната грамотност, участват 43 държави и региона; PISA 2003 (акцент върху математиката) – 41; PISA 2006 (акцент върху природните науки) – 57; PISA 2009 (акцент върху четенето) – 75; PISA 2012 (акцент върху математиката) – 67; PISA 2015 (акцент върху природните науки) – 72, и PISA 2018 (акцент върху четенето) – 79.  България се включва в PISA от самото начало през 2000 г. и участва във всички етапи на програмата с изключение на PISA 2003. За пръв път през 2015 г. използваните дотогава тестови книжки на хартиен носител се заменят с компютърно базиран тест, като в повечето държави, в това число и в България, изследването се провежда изцяло в електронен формат.

Източник: Институт за изследвания в образованието/ http://ire-bg.org/work-publications/