Инструмент за устойчиви и глобални училища

Защо училището трябва да бъде устойчиво и глобално?

Малките и големи събития, засягащи нашето общество и личния живот, са свързани с глобална икономика и високотехнологични системи, които твърде често, въпреки че са толкова напреднали, нарушават екологичното равновесие, засилват международните неравенства и пораждат отчаяние сред населението.

Ето защо осмислянето за настоящата и бъдещата устойчивост на нашите действия, организации и въздействието на местно и глобално ниво е повече от наложително.

Училището има водеща роля за формиране на такъв начин на мислене сред най-малките и подрастващите.

Кога можем да определим едно училище като устойчиво и глобално?

Как можем да измерим усилията му към устойчивото развитие?

Как можем да внедрим образованието за глобално гражданство и образованието за устойчиво развитие във всички аспекти на училищния живот?

Как да се уверим, че ценностите и добрите практики са споделели между училищата на европейско ниво?

В рамките на изпълнение на проект „Право в целта!“  се разработи РЪКОВОДСТВО ЗА УСТОЙЧИВИ И ГЛОБАЛНИ УЧИЛИЩА. Ръководството е инструмент за самооценка, чиято цел е да подкрепи директори, учители и родители чрез НАБОР от добри практики и доказателства.

Защо е необходима такава самооценка?

 • За да се планира редовното интегриране на образованието за устойчивост и глобално гражданство в училищните програми.
 • За да подчертае стойността на работата на учителите
 • За измерване на напредъка на цялата училищна общност
 • За дас се оцени и подкрепи многообразието и да предотвратят предразсъдъците и стереотипите в училище
 • За да се вдъхновим в намаляването и рециклирането на отпадъците
 • За да стимулира създаването на зелени площи в училищата
 • Да се ​​засили мрежата с неправителствени организации, университети, институции и други заинтересовани страни, участващи в активното обучение за глобално гражданство.

Какво прави Инструментът?

Ръководството оценява и оценява училището по шест критерия:

 1. Участие на учениците

Колко учители възприемат глобален подход за обучение по глобално гражданство? Колко ученици популяризират граждански действия в / извън училище?

 1. Преподаване и учене

Колко дисциплини, преподавани във вашето училище, разглеждат теми, свързани с ЦУР 2030?

 1. Комуникация

До колко вашите ученици/учители са информирани за Целите за устойчиво развитие?

 1. Ресурси, доставки и подбор

Доколко вашето училище прилага екологични и социални стандарти за устойчивост при закупуване на храна, оборудване и всякакви други стоки? Прилага ли училището система системи за разделно събиране на отпадъците /рециклиране?

 1. Лидерство и управление

Доколко ценностите за глобално гражданско образование са заложени в мисията и визията за развитие на вашето училище и планирането на дейностите?

 1. Развитие на персонала

Насърчава ли вашето училище обучения на учители по глобално гражданство?