Кои са АРГИ

Глобално

гражданство

Сдружение „Aлианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)” /www.arci-ngo.org/ e неправителствена организация за обществена полза, регистрирана през април 2006 г. Централният офис е в гр.София, като има разкрити клонове в пет града в България – Хасково, Благоевград, Видин, Силистра и Ловеч.

АРГИ разполага със Сертификат за качество ISO 9001:2015 за “Провеждане на обучения и организиране на събития”.

Мисията на АРГИ е да подкрепя развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Основни дейности:

  • Организира и провежда обучения за професионално обучение и обучения на педагогически специалисти по утвърдени държавни изисквания.
  • Подкрепя разработването и изпълнението на инициативи за икономическо, социално и културно развитие на регионите в България;
  • Подпомага гражданската инициативност чрез подпомагане, иницииране и извършване на дейности за включване на гражданското общество в процесите за вземане на решения от публичните институции;
  • Привличане на младите хора с цел решение на техните специфични проблеми и подпомага малцинствените групи, хората с увреждания и социално-уязвимите групи;
  • Инициира и участва в създаването на партньорски мрежи с национални, международни организации и неправителствени организации;

АРГИ е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерство на образованието и науката /https://iropk.mon.bg/. Част от програмите са посветени на темите за глобално гражданско образование, взаимодействия в мултикултурна среда, иновации в образованието и др.

Сдружението разполага с лиценз No 200712450 от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) за организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация за 31 професионални направления в 56 специалности.

АРГИ е член и в Българската Платформа за Международно Развитие /БПМР/ , която е мрежова структура на неправителствени организации, работещи в сферата на международното сътрудничество за развитие. В БПМР членуват 23 организации, обединени от идеите за образование за развитие, подобряване на здравеопазване, подкрепа за социално включване, опазване на околна среда и устойчиво развитие.

Контакти:

София 1505, България

Ул. „Иван Миланов“ 5, ет.1

Тел./факс: + +359 2 944 63 89

МТ:+ 359 889716937; E-mail: office@arci-ngo.org