Новини

Програма “Екоучилища” (Eco-Schools) – най-голямата глобална програма за устойчиви училища!

Програма “Екоучилища” (Eco-Schools) - най-голямата глобална програма за устойчиви училища!

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие. Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

Програма “Екоучилища” започва в класната стая и се разширява до общността, като ангажира следващото поколение в обучението, основано на действия. Най-голямото постижение на програмата е фактът, че тя произвежда поколение след поколение хора, устойчиви и екологично съзнателни. Тези хора ще носят поведенческите модели, които възприемат под егидата на Еко-училищата със себе си през живота си, от своя страна ще учат на следващото поколение навиците да правят промяна.

В програмата участват 59 000 училища от 68 държави в света.

Повече информация за програмата: https://www.ecoschools.global/