Новини

“Подцел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ООН и изпълнението ѝ в програмата за развитие: България 2030”

“Подцел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ООН и изпълнението ѝ в програмата за развитие: България 2030” беше темата на проведена онлайн среща на 22. 01. 2021г. Участие в събитието взеха повече от 30 учители, директори на училища, представители на граждански организации и на Министерство на образованието и науката на България.  

В един глобализиран свят на неразрешени социални, икономически и екологични предизвикателства, а и, както ни показа 2020 г., здравни такива, образованието, което помага за изграждането на мирни и устойчиви общества, е от особено значение. Особено ценни са инвестициите в придобиване на знания и умения, необходими за насърчаване на устойчиво развитие, чрез образование за устойчиво развитие и устойчив начин на живот, права на човека, равенство на половете, популяризиране на културата на мира и ненасилие, глобално гражданство и оценка на културното многообразие и приноса на културата към устойчивото развитие.

В първата част на събитието „Глобално образование в действие“ Цветелина Нешкова от СНЦ “АРГИ“ представи темата „Глобалното образование за глобално гражданство! Учителите и училището – носители на социалната промяна!. Коста Костов, държавен експерт в  МОН фокусира внимание върху “Гражданското образование – начин на употреба”.  Добри практики по темите „Какво означава да си Глобално училище“ и „Как да интегрираме Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) в училищния живот“ бяха споделени от Мая Гешева, директор на НФГС, София и Розалина Недкова, главен секретар на Дружеството за Обединените нации в България.

 През 2020 г. бе приета новата Програма за развитие: България 2030. Тя ще бъде рамката, по която страната ни ще се развива до 2030 г. Този период съвпада и с периода за изпълнение на приетите от международната общност 17 глобални цели за устойчиво развитие на света. Не е случайно, че новият основен стратегически документ за развитието на България е обвързан с Целите за устойчиво развитие на ООН. В рамките на стратегията образованието е изведено като приоритет 1 „Образование и умения“, отговарящ на Цел 4 „Качествено образование“. Важно е да се отбележи, че то и по-специално глобалното образование е не само приоритет на програмата за развитие, но и инструмент за постигането на всички 17 Цели в страната ни. Чрез методите на глобалното образование и интегрирането на ЦУР в училищния живот всички ние можем да допринесем за формирането на активни млади граждани. Събитието е част от дейностите на БПМР по проект Bridge 47-Building Global Citizenship,финансиран от Европейската комисия.